Regulamin

serwisu internetowego Oprzyjsie.com

Korzystania z usług psychologicznych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Na podstawie art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.) ustala się̨ niniejszym Regulamin korzystania z serwisu internetowego Oprzyjsie.com zwany dalej Regulaminem.

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia przez firmę Magdalena Galus z siedzibą w m. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 129/6, REGON: 522293363, NIP: 9910529966 (dalej jako: „Serwis”, „Usługodawca”, „Portal”, „Oprzyjsie”), usług opisanych poniżej, obejmujących:

a. zasady i tryb zawierania, rozwiązywania oraz wygasania Umów (zgodnie z zawartą poniżej definicją);
b. zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną;
c. zakres obowiązków stron,
d. zasady i tryb wnoszenia oraz rozpatrywania reklamacji.
2. W tym dokumencie serwis używa niektórych pojęć w szczególnym znaczeniu. Pojęcia użyte w tym dokumencie przyjmują̨ znaczenie zgodne z poniższymi definicjami, ujętymi w porządku alfabetycznym:
a. Cennik – zestawienie cen świadczonych Usług psychologicznych, stanowiące element Umowy, zamieszczone w Serwisie;
b. Formularz – formularz rejestracyjny dostępny na portalu, którego wypełnienie umożliwia zawarcie Umowy oraz korzystanie z usług;
c. Oprzyjsie – firma Magdalena Galus, będąca Usługodawcą usług świadczonych elektronicznie opisanych w niniejszym Regulaminie;
d. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach Serwisu;
e. Konto – zbiór zasobów i ustawień w postaci indywidualnie wydzielonej, modyfikowalnej i chronionej części w ramach Platformy (nazywana indywidualną przestrzenią tekstową lub wirtualnym gabinetem) umożliwiającej Użytkownikowi korzystanie z Usług drogą elektroniczną i kontakt ze Specjalistą;
f. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynność prawną niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
g. Polityka Prywatności – dokument udostępniony w Serwisie zawierający informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług;
h. Serwis – witryna internetowa dostępna na stronie internetowej www.oprzyjsie.com, za pomocą, której możliwe jest nawiązanie współpracy w celu korzystania z Usług psychologicznych;
i. Specjalista – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z Ustawą o zawodzie psychologa;
j. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne;
k. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
l. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
m. Usługa psychologiczna – usługa świadczona drogą elektroniczną na rzecz Klienta, realizowana każdorazowo przez Specjalistę, polegająca na świadczeniu pomocy psychologicznej;
n. Usługa Serwisu – usługa świadczona drogą elektroniczną związana z funkcjonowaniem Serwisu, polegająca na udzielaniu informacji o warunkach zawierania Umów oraz świadczenia Usług psychologicznych, związana w szczególności z funkcjonowaniem Formularza, kalendarza oraz wykazu Specjalistów;
o. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
p. Ustawa o zawodzie psychologa – ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
q. Pakiet – określony w Cenniku zestaw Usług świadczony za pomocą Platformy na rzecz Użytkownika przez dany Okres rozliczeniowy za określoną Opłatą;
r. Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Rodzaje i zakres usług

1. W ramach świadczonych usług na podstawie zawartej Umowy z Oprzyjsie dostępne są następujące usługi:

a. Wywiad wstępny – 90 minut;
b. Kolejna konsultacja – 50 minut;
c. Terapia indywidualna dla dorosłych;
d. Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży;
e. Pakiety sesji dla dorosłych:
I. 1×1 tygodniu przez miesiąc (4 sesje);
II. 2×1 tygodniu przez miesiąc (8 sesji);
f. Pakiety sesji dla dzieci i młodzieży:
I. 1×1 tygodniu przez miesiąc (4 sesje);
II. 2×1 tygodniu przez miesiąc (8 sesji).
2. Usługa wykonywana jest w jednorazowo lub świadczona okresowo, w okresie wybranym przez Użytkownika z proponowanych Pakietów.
3. Usługi psychologiczne świadczone są drogą elektroniczną w formie:
a. Rozmowy internetowej głosowej;
b. Rozmowy internetowej wideo;
c. Wymiany wiadomości;
d. Wystawienia zaświadczenia.
4. Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez Specjalistę na zasadach określonych w Ustawie o zawodzie psychologa.
5. Usługi psychologiczne Specjalisty są płatne. Wysokość opłaty ustalana jest zgodnie z Cennikiem zamieszczonym w Serwisie.
6. Usługi psychologiczne wykonywane są na podstawie Umowy z Klientem.

§3 Szczegółowe zasady świadczenia Usług psychologicznych

1. Z Usługi psychologicznej mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do korzystania z usługi niezbędna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy wysłać wiadomością e-mail na adres: magda@oprzyjsie.com bądź listownie na adres Serwisu wskazany w §1 ust. 1 Regulaminu. Oprzyjsie zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości opiekuna prawnego oraz ewentualnego skonsultowania z nim zasad świadczenia Usług psychologicznych.
2. Usługa psychologiczna w formie rozmowy internetowej wideo polega na rozmowie ze Specjalistą, prowadzonej przy użyciu komunikatora internetowego Skype lub Whatsapp.
3. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut lub 90 minut, w zależności od rodzaju świadczonej Usługi spośród wskazanych w §2 pkt. 1 Regulaminu.
4. Wybór formy świadczenia Usługi psychologicznej oraz komunikatora internetowego (z zastrzeżeniem §3 ust. 2 powyżej) należy do Klienta.
5. Jeśli Klient nie zapewni odpowiednich warunków do świadczenia Usługi psychologicznej (brak osób trzecich, odpowiednie połączenie internetowe, nie bycie pod wpływem substancji odurzających), sesja może zostać przerwana, bez zwrotu opłaty za sesję.
6. Specjalista może odmówić wykonania Usługi psychologicznej, jeżeli uzna, że forma świadczenia Usługi jest nieadekwatna lub niewystarczająca do sygnalizowanego przez Klienta problemu (w szczególności w przypadku istotnych zaburzeń, wymagających podjęcia niezwłocznych czynności leczniczych lub czynności wymagających kontaktu bezpośredniego).
7. Wszystkie godziny sesji podane na portalu oraz w wiadomościach e-mail uwzględniają czas obowiązujący w Polsce.

§4 Zawarcie Umowy, płatności

1. Klient chcący zawrzeć Umowę z Usługodawcą winien korzystając z dostępnego interaktywnego kalendarza na stronie oprzyjsie.com wybrać dostępny termin realizacji Usługi psychologicznej, następnie korzystając z Formularza przekazać swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres mailowy) Usługodawcy.
2. W celu skutecznego zawarcia Umowy Klient powinien:

a. Wybrać usługę oraz termin usługi spośród dostępnych terminów w kalendarzu oraz dokonać rezerwacji usługi;
b. Zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego warunki, a także zapoznać się z Polityką Prywatności;
3. Wynagrodzenie za usługę zostało wyrażone w Cenniku. Warunkiem rejestracji Klienta w Portalu jest opłacenie wybranej przez niego formy Usługi.
4. Opłaty, w wysokości zgodnej z Cennikiem, należy dokonać w formie przelewu za pośrednictwem operatora Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.) lub tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Oprzyjsie lub w e-mailu zwrotnym.
5. Klient dokonując rezerwacji zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.
6. Umowa o świadczenie Usługi psychologicznej zawarta zostaje z momentem jej opłacenia, przez który rozumie się moment uiszczenia płatności w przypadku metod płatności za pośrednictwem operatora Przelewy24 (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.), a w przypadku wyboru metody płatności za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego – moment zaksięgowania przelewu przychodzącego na rachunku bankowym Oprzyjsie.
7. Utrwalenie oraz udostępnienie postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonej rezerwacji Usługi psychologicznej oraz poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
8. W przypadku rezerwacji kolejnych sesji (poza pierwszą), sesję należy opłacić najpóźniej 24 godziny przed planowanym terminem sesji.
9. Zapłata nie jest zaliczką i jest bezzwrotna, jeżeli Klient odwoła umówioną sesję z wyprzedzeniem mniejszym niż 24 godziny, środki nie zostaną zwrócone ani przeniesione na inny termin.
10. Jeśli Klient spóźni się na umówioną sesję dłużej niż 15 minut, sesja nie odbędzie się, a środki nie zostaną zwrócone.
11. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiedniego przycisku wyboru widniejącego przy Regulaminie podczas wypełniania Formularza.
12. Klient otrzymuje dostęp do Konta za pomocą̨ loginu oraz hasła, który zostanie mu przekazany drogą mailową na wskazany adres mailowy w Formularzu. 

13. Użytkownik ma obowiązek nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim hasła dostępu do swojego Konta; w przypadku naruszenia tego obowiązku Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

§5 Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny.
2. Klient może odstąpić od Umowy, poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres email: magda@oprzyjsie.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
4. Zwrot płatności powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Oprzyjsie zwraca kwotę otrzymaną przez Klienta na wskazane przez niego konto.
5. W przypadku wykonania całej Usługi psychologicznej przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie, prawo do odstąpienia przez Klienta wygasa. Zawierając Umowę Klient jednocześnie oświadcza, iż znana jest mu treść art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., a w szczególności fakt utraty uprawnień do odstąpienia od Umowy w przypadku wykonania w całości usługi przez Usługodawcę.
6. Oprzyjsie ma prawo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w przypadku:

a. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
b. umieszczania przez Użytkownika w Koncie treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Oprzysie
c. wykorzystywanie platformy przez Użytkownika niezgodnie z jej przeznaczeniem;
d. usunięcia przez Użytkownika adresu e-mail, z którym powiązane było Konto
7. Oprzyjsie o rozwiązaniu umowy informuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od chwili rozwiązania umowy, na adres e-mail powiązany z Kontem.
8. Umowa automatycznie wygasa w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 1 roku.

§6 Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać w postaci elektronicznej za pomocą e-maila wysłanego na adres: magda@oprzyjsie.com
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
b. dokładne przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Klientowi wiadomością e-mail wysłaną na wskazany przez Klienta w treści reklamacji adres e-mail. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.

§7 Specjaliści

1. Specjalista posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania Usług.
2. Specjalista wykonuje Usługi w okresie swojej dostępności na Platformie, bez zbędnej zwłoki.
3. Okres dostępności Specjalisty na Platformie jest wskazany na profilu Specjalisty umieszczonym na Platformie w formie kalendarza.
4. Specjalista będzie, z odpowiednim wyprzedzeniem lub jeśli nie było to możliwe niezwłocznie z chwilą, kiedy jest to możliwe informował Użytkowników o wszelkich okolicznościach powodujących niemożność pozostawania w dyspozycji Użytkowników, w tym o przerwie w świadczeniu Usługi.
5. Użytkownik powinien zawsze zasięgać porady odpowiednio wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w celu diagnozy, leczenia oraz uzyskiwania wiedzy, jakie leki oraz forma leczenia jest dla niego odpowiednia. Świadczenie Usługi nie zastępuje konsultacji medycznych lub leczenia szpitalnego.
6. Specjalista świadczy Usługi nie znając stanu zdrowia Użytkownika, bez wiedzy o funkcjonowaniu organizmu Użytkownika lub o historii ewentualnej choroby Użytkownika w związku z wszelkie kwestie dotyczące stanu zdrowia Użytkownik powinien każdorazowo konsultować osobiście z odpowiednio wykwalifikowaną osobą. Korzystanie z Usługi nie zwalnia Użytkownika z obowiązku podejmowania wszelkich decyzji dotyczących swojego stanu zdrowia na podstawie porady i diagnozy udzielonej mu osobiście przez wykwalifikowaną osobę.
7. Jeżeli Użytkownik ma przekonanie, że na skutek stosowania Informacji stan jego zdrowia lub jakość życia uległy lub mogą ulec pogorszeniu, powinien niezwłocznie skorzystać z porady wykwalifikowanej osoby, a nawet lekarza. Nigdy nie należy bagatelizować, unikać ani przekładać uzyskania porady, diagnozy lub jakiejkolwiek innej pomocy od wykwalifikowanej osoby, w szczególności z powodu Informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu oraz udostępniania przez Użytkownika loginu lub hasła do jego Konta osobom trzecim.
2. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od Oprzyjsie. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Portalu Portal ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Platformy, na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Portal nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Platformy, o którym mowa powyżej.

§9 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Usług Serwisu wymagane jest:

a. posiadanie urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego – smartfona lub tableta;
b. posiadanie dostępu do sieci Internet;
c. posiadanie konta email;
d. posiadanie aktualizowanej przeglądarki internetowej w konfiguracji umożliwiającej korzystanie z Cookies. W przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Do korzystania z Usług psychologicznych wymagane jest:

a. posiadanie urządzenia końcowego w postaci komputera lub urządzenia mobilnego – smartfona lub tableta;
b. posiadanie aktywnego mikrofonu, słuchawek lub głośnika, ewentualnie dodatkowo kamery internetowej (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video).
c. posiadanie dostępu do sieci Internet;
d. posiadanie dostępu do odpowiedniego komunikatora internetowego (w przypadku usługi w formie rozmowy internetowej (głosowej lub video);
e. posiadanie konta email (w przypadku usługi w formie wymiany wiadomości email).
3. Korzystanie z Komunikatora internetowego wybranego przez Klienta może wymagać wypełnienia dodatkowych kryteriów technicznych.
4. Korzystanie z usług może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
5. W celu korzystania z usług niezbędne jest podanie danych osobowych Klienta w postaci adresu email, ewentualnie innych danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania usługi.
6. Klient zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych Oprzyjsie, Specjalisty oraz osób trzecich.
7. W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, podkreślenia wymaga, że korzystanie z usług wiąże się z ryzykiem właściwym dla usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w szczególności w postaci problemów technicznych niezależnych od Portalu, leżących po stronie dostawców usług internetowych. Zagrożeniem każdego użytkownika sieci Internet jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego szkodliwym oprogramowaniem. Zalecane jest, każdemu użytkownikowi sieci Internet korzystanie ze stale aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz stale aktualizowanych przeglądarek internetowych.

§10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Oprzyjsie.
4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania zmian na Platformie.
5. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Portal drogą mailową na adres magda@oprzyjsie.com. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona powyżej uznaje się, że Użytkownik zaakceptował nowy Regulamin w całości. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowy z chwilą uzyskania informacji o braku akceptacji.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022.

Załącznik 1.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy jedynie w przypadku, gdy nie rozpoczęto korzystania z usługi)
– Adresat:
Oprzyjsie.com
Magdalena Galus z siedzibą w m. Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 129/6, REGON: 522293363, NIP: 9910529966
Email: magda@oprzyjsie.com
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:
–Data zawarcia umowy
–Imię i nazwisko konsumenta
–adres mailowy konsumenta
–numer telefonu konsumenta
–Adres konsumenta
–Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–Data